حل سوال 1 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 1 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شرایط مسئله در این مرحله، شرایط خاص مسئله و حالت‌های edge case رو بررسی می‌کنیم. این شرایط باید در توضیحات سوال یا مثال‌ها مشخص شده باشن یا اینکه از پاسخ‌های پیش فرض استفاده کنیم....

2023-07-21 · 6 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 3 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 3 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Medium است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شرایط مسئله در این مرحله، شرایط خاص مسئله و حالت‌های edge case رو بررسی می‌کنیم. این شرایط باید در توضیحات سوال یا مثال‌ها مشخص شده باشن یا اینکه از پاسخ‌های پیش فرض استفاده کنیم....

2023-07-19 · 8 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 11 لیت‌کد

برای دسترسی به سؤال 11 لیت‌کد می‌تونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سؤال Medium است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. در واقع به دنبال مساحت مستطیلی هستیم که کف‌اش محور x هاست و ارتفاع‌هاش، دو میله هستند. چون قراره داخلش با آب پر بشه، پس میله کوچک‌تر به‌عنوان ارتفاع در نظر گرفته می‌شه....

2023-07-17 · 7 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 20 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 20 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شرایط مسئله در این مرحله، شرایط خاص مسئله و حالت‌های edge case رو بررسی می‌کنیم. این شرایط باید در توضیحات سوال یا مثال‌ها مشخص شده باشن یا اینکه از پاسخ‌های پیش فرض استفاده کنیم....

2023-07-15 · 5 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 104 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 104 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شرایط مسئله در این مرحله، شرایط خاص مسئله و حالت‌های edge case رو بررسی می‌کنیم. این شرایط باید در توضیحات سوال یا مثال‌ها مشخص شده باشن یا اینکه از پاسخ‌های پیش فرض استفاده کنیم....

2023-07-13 · 5 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 125 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 125 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. پالیندروم پالیندروم (Palindrome) از مفاهیم پرکاربرد و از sub-problem های پرتکرار در سوالات الگوریتمی است. به واژه، جمله، عدد، شعر یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از راست به چپ کاملاً یکسان باشد، مثلا عدد “42324” و کلمه‌ی “نادان”....

2023-07-11 · 3 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 232 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 232 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شرایط مسئله در این مرحله، شرایط خاص مسئله و حالت‌های edge case رو بررسی می‌کنیم. این شرایط باید در توضیحات سوال یا مثال‌ها مشخص شده باشن یا اینکه از پاسخ‌های پیش فرض استفاده کنیم....

2023-07-09 · 5 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 680 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 680 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شبه‌پالیندروم رشته‌ی Almost Palindrome (شبه‌پالیندروم)، به رشته‌ای گفته می‌شه که با حذف یک کاراکتر، به Palindrome تبدیل میشه. مثلا “race a car” پالیندروم نیست، اما با حذف کاراکتر ‘a’ یا ’e’ به پالیندروم تبدیل می‌شه....

2023-07-07 · 4 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 746 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 746 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. فهم مسئله آرایه‌ای از اعداد نامنفی بهمون داده می‌شه. پلکانی رو در نظر بگیرید که هزینه‌ی رفتن به هر پله، در این آرایه اومده. در ابتدا، در کف هستیم (start) و روی پله‌ها نرفته‌ایم....

2023-07-05 · 9 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 844 لیت‌کد

برای دسترسی به سوال 844 لیت‌کد میتونید از این لینک استفاده کنید. سطح این سوال Easy است. اگر پیشنهادی برای اصلاح پست دارید، می‌تونید از طریق دکمه‌ی "پیشنهاد اصلاح متن" وارد ریپازیتوری وبلاگ در github بشید و تغییرات مورد نظرتون رو پیشنهاد بدید. شرایط مسئله در این مرحله، شرایط خاص مسئله و حالت‌های edge case رو بررسی می‌کنیم. این شرایط باید در توضیحات سوال یا مثال‌ها مشخص شده باشن یا اینکه از پاسخ‌های پیش فرض استفاده کنیم....

2023-07-03 · 8 دقیقه · علی ثابت