2023  15

اوت  3

asp dotnet core (قسمت یک)

2023-08-20 · 19 دقیقه · علی ثابت

asp dotnet core (قسمت صفر)

2023-08-10 · 2 دقیقه · علی ثابت

گیت (Git)

2023-08-01 · 34 دقیقه · علی ثابت

ژوئیهٔ  11

حل سوال 1 لیت‌کد

2023-07-21 · 6 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 3 لیت‌کد

2023-07-19 · 8 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 11 لیت‌کد

2023-07-17 · 7 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 20 لیت‌کد

2023-07-15 · 5 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 104 لیت‌کد

2023-07-13 · 5 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 125 لیت‌کد

2023-07-11 · 3 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 232 لیت‌کد

2023-07-09 · 5 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 680 لیت‌کد

2023-07-07 · 4 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 746 لیت‌کد

2023-07-05 · 9 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 844 لیت‌کد

2023-07-03 · 8 دقیقه · علی ثابت

حل سوال 1249 لیت‌کد

2023-07-01 · 6 دقیقه · علی ثابت

ژوئن  1

کار با google sheets در پایتون

2023-06-08 · 5 دقیقه · علی ثابت